В настоящите Общи условия използваните термини и изрази имат следното значение:
Потребител – лице, което ползва услуги, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg
Доставчик – “Меломан БГ” ЕООД
Услуги – всякакъв достъп до информация, посредством уебсайта www.Mustak.bg

Настоящите Общи условия са достъпни на уебсайта www.Mustak.bg. Ползването на услугите, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg съставлява съгласие на потребителя с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

Доставчикът си запазва правото да извършва промени в Общите условия по всяко време, като ги довежда до знанието на потребителите чрез публикуването им на  уебсайта www.Mustak.bg.

Предмет

Доставчикът предоставя на потребителите достъп до публикуваното на уебсайта www.Mustak.bg съдържание и използване на предоставяните посредством уебсайта услуги.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да ползва услугите, достъпни посредством  уебсайта www.Mustak.bg.

Потребителят се задължава да не използва, адаптира, изменя, разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта www.Mustak.bg, освен ако използването е за лични и нетърговски цели. При използване на информация от уебсайта www.Mustak.bg за други цели, позоваването с хиперлинк към сайта, източник на информацията, е задължително.

Потребителят се задължава да използва услугите, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg по начин, който не накърнява правата и законнитe интереси на трети лица.

Потребителят се задължава да не използва услугите, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg по начин, който ограничава или препятства използването на услугите от трети лица.

Потребителят се задължава при използване на услугите, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg, включително при публикуване на коментари,  да не прави достояние на трети лица:
* информация, която противоречи на закона, правилата на морала и добрите нрави
* информация и материали, накърняващи честта и достойнството на трети лица
* заплашителни, неприлични, оскърбителни материали
* порнографски материали
* информация и материали, които нарушават права на трети лица, включително, но не само авторски права
* материали, съдържащи конфиденциална информация

Потребителят се задължава да не публикува мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или по друг начин оскърбителни.

Ограничение на отговорността

Доколкото www.Mustak.bg е развлекателен уебсайт, Доставчикът не носи отговорност за верността, пълнотата и актуалността на информацията, достъпна посредством уебсайта, както и за удовлетвореността  на потребителите от качеството на услугите и пригодността на информацията за определени цели.

Доставчикът не гарантира качеството на предоставяните услуги и не носи отговорност при непредоставянето им.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие използването или невъзможността за използването на информацията посредством  уебсайта www.Mustak.bg.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие спиране, прекратяване или промяна в предоставяните посредством уебсайта www.Mustak.bg услуги.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени на потребителя вследствие на действия на трети лица, включително нерегламентиран достъп и инсталиране на вируси.

Доставчикът не носи отговорност за информация, съдържаща се в уебсайта, достъпна за Потребителите посредством електронни препратки, публикувани на уебсайта www.Mustak.bg, рекламни материали и обяви, както и за качеството на продукти или съдържанието на услуги, достъпни на или от този уебсайт, както и изобщо за достъпността на сайтовете на трети лица или материали, за които потребителите са получили достъп през уебсайта www.Mustak.bg.

Доставчикът не носи отговорност за вреди причинени на потребителя във връзка с отношения, възникнали между Потребителя и трети лица по повод на такава информация, продукти и услуги.

Интелектуална собственост

При използването на услугите посредством уебсайта www.Mustak.bg, Потребителят има достъп до обекти на интелектуалната собственост, които принадлежат на Доставчика или на лице, отстъпило право на ползване на Доставчика. Потребителят няма право да използва и разпространява обекти на интелектуална собственост, достъпни посредством уебсайта, освен за лични нужди и с нетърговска цел. При използване на информация от уебсайта www.Mustak.bg за други цели, позоваването с хиперлинк към сайта, източник на информацията, е задължително.

Публикуване на съдържание

Чрез изпращането на материал по електронен път до Доставчика на сайта от Потребителя, включително текст, графика, видео или аудио (“Съдържание”), потребителят предоставя на Доставчика всички права, съгласно приложимото законодателство, даващи възможност за неограничено ползване на това Съдържание, без да е необходимо каквото и да било заплащане от страна на Доставчика, включително, но не само правото да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, да създава производни материали, разпространява, изпълнява, поставя и използва всички авторски и продуцентски права, по отношение на Съдържанието в световен мащаб и по всички медии, известни понастоящем или създадени по-късно, за най-дългия допустим от закона срок. В случай, че не възнамерявате да предоставите тези права на Доставчика, моля не изпращайте Съдържание на електронните пощи на Доставчика.

Чрез изпращането на Съдържание до Доставчика на сайта Потребителите гарантират, че:

  • Съдържанието е оригинално и потребителят е притежател на авторските права;
  • нищо в Съдържанието не е непристойно, клеветническо, обидно и не нарушава права на изпълнители, права на собственост, морални права, авторски права, права на неприкосновеност на личността, права за публикуване, и всякакви други права на трети лица;
  • Доставчикът може да възпроизвежда и използва по всякакъв друг начин Съдържанието и да ползва правата, предоставени с този договор без ограничения или заплащане към съответния потребител или трети лица;
  • Потребителят, изпратил Съдържанието, е получил всички необходими съгласия за предоставяне на информация от всички лица, имащи отношение към Съдържанието и използването на Съдържанието от Доставчика няма да накърни никакви права на трети лица.

Обезщетения

Потребителят се задължава да обезщети Доставчика за всички претърпени вреди, включително правни разноски, в резултат на действия при използване на услугите, достъпни през уебсайта www.Mustak.bg в нарушение на българското законодателство или настоящите Общи условия.

При извършване от Потребителя на действия, противоречащи на българското законодателство или на тези Общи условия, Доставчикът има право да преустанови достъпа на Потребителя до услугите, предоставяни посредством уебсайта www.Mustak.bg.

Недействителност

В случай, че някоя от разпоредбите на тези Общи условия се окаже недействителна, съгласно действащото законодателство, това не води до нищожност на целите Общи условия.

Приложимо право

Тези Общи Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България. Възникналите спорове се отнасят към съответните компетентни съдилища в Република България.

Лични данни

С регистрацията си в игрите на сайта www.Mustak.bg, потребителите предоставят на Доставчика данни, които биха могли да се класифицират като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и чрез регистрацията си дават своето изрично съгласие предоставените данни да бъдат събирани и по друг начин обработвани от Доставчика, за целите на администрирането на игрите в уебсайта www.Mustak.bg.

Предоставените от потребителите данни могат да бъдат използвани и за предоставянето на рекламни и маркетингови материали от страна на Доставчика. В случай на несъгласие на потребител предоставените от него данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, потребителят има право да изрази това изрично и такива съобщения няма да му бъдат изпращани.

Обработването на лични данни, предоставени от потребителите, се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Официални правила за участие в игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg

1. Общи условия

1.1. Участниците в игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на игрите, провеждани в уебсайта www.Mustak.bg, наричани за краткост “Правила”.
1.2. Правилата са публично оповестени и са достъпни в уебсайта www.Mustak.bg.
1.3. Доставчикът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, като допълненията и/или промените влизат в сила след публикуването им в уебсайта www.Mustak.bg.

2. Право за участие

2.1. В игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg могат да участват всички физически лица, навършили 14 години и живеещи на територията на Република България.
2.2. В игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg нямат право да участват служителите на Доставчика, както и членовете на техните семейства.
2.3. В игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg нямат право да участват служителите на фирмите, спонсори на съответните игри или конкурси, както и служителите на фирмите, осигуряващи наградата/наградите в съответните игри или конкурси.
2.4. В случай, че Доставчикът открие или установи нередовен участник по реда на 2.1., 2.2. и 2.3., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

3. Валидиране и получаване на наградите

3.1. Наградите в игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.
3.2. Крайният срок за получаване на спечелената награда изтича най-късно пет работни дни след приключването на играта или конкурса. Изключение правят паричните награди, които се получават само в ден петък в рамките на месец от датата на спечелване.
3.3. Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ стойност или други изгоди.

4. Отговорност

4.1. Доставчикът не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и конкурсите в уебсайта www.Mustak.bg
4.2. Доставчикът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg
4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

5. Преждевременно прекратяване на игра или конкурс на уебсайта www.Mustak.bg

Доставчикът има неотменимо право да прекрати играта или конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Правилата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

6. Съдебни спорове

Всеки потенциален спор между Доставчика и участници в игрите и конкурсите на уебсайта www.Mustak.bg се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

7. Публичност

7.1. Доставчикът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
7.2. Участниците се съгласяват Доставчикът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на играта или конкурса и в период 90 календарни дни след края ѝ.